Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany

 

Volební řád pro volby členů školské rady

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tento Volební řád pro volby členů školské rady (dále jen "volební řád") upravuje postup při volbě členů školské rady při Základní škole Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany (dále jen „škola“), která je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a jejímž zřizovatelem je obec Strašice.

 

Čl. 2

Složení školské rady

 

 1. Počet členů školské rady je stanoven na devět členů.
 2. Třetinu členů školské rady jmenuje Rada obce Strašice z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům.
 3. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci z okruhu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků způsobilých k právním úkonům. Za každého nezletilého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
 4. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z okruhu pedagogických pracovníků školy.
 5. Funkční období členů školské rady je tři roky. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 6. Dle školského zákona nemůže být týž člen školské rady současně jmenován Radou obce Strašice, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky ani jmenován Radou obce Strašice, nebo ředitelem školy.

 

Čl. 3

Postup volby členů školské rady

 

 1. Uskutečnění voleb členů školské rady podle tohoto volebního řádu zajistí v souladu s tímto postupem ředitel školy a jím ustanovený přípravný výbor.
 2. Za účelem volby členů školské rady zřídí ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor. Členy přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle školského zákona oprávněni volit členy školské rady (dále jen „oprávněné osoby“). Tím není dotčeno právo člena přípravného výboru být zvolen členem školské rady.
 3. Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady všechny oprávněné osoby, které navrhují přípravnému výboru kandidáta na členství ve školské radě. Oprávněné osoby se svolávají formou oznámení, které se zveřejňuje v budově školy, a také způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb a způsob navrhování kandidátů na členství ve školské radě. Návrhy na kandidáta na členství ve školské radě přijímá přípravný výbor po dobu čtrnácti dnů od vyhlášení voleb.
 4. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny oprávněné osoby, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
 5. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky. Na volebním lístku mohou být označeni maximálně tři kandidáti. V případě, že je označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina všech oprávněných osob z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a alespoň jedna polovina oprávněných osob z řad pedagogických pracovníků školy; jinak se volby opakují. Platnost voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků se posuzuje samostatně.
 6. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají tři kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.
 7. Nezvolí-li oprávněné osoby podle článku 2 odst. (3 a 4) tohoto volebního řádu stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 8. Souhrnný zápis o volbách všech členů do školské rady předává přípravný výbor zvolené školské radě a řediteli školy, který je povinen zaslat kopii zápisu zřizovateli.
 9. Předčasné volby a doplňovací volby do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

 1. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období.
 2. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
 1. vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
 2. dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
 3. dnem jmenování do funkce ředitele školy,
 4. v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,
 5. dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách,
 6. dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků nebo dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy.
 1. Tento Volební řád byl schválen usnesením Rady obce Strašice č……………………….. ze dne…………………….. a nabývá účinnosti dne……………………. , čímž dochází ke zrušení platnosti předchozího volebního řádu.

 

 

 

 

…………………………………

     Jiří Hahner, starosta obce