logo EU a MŠMT

V měsíci lednu pokračují besedy s tiskovou mluvčí Policie ČR - územního odboru Rokycany, paní nprap. Hanou Kroftovou.  Tyto besedy jsou součástí programu prevence kriminality a sociálně patologických jevů na  škole a postupně probíhají ve všech ročnících školy. Žáci si připomínají základní pravidla bezpečnosti při jednání s neznámými lidmi a přiměřeně svému věku si prohlubují své znalosti v oblasti řešení sociálních problémů.

Ve středu dne 11. ledna absolvovali besedu spojenou s prezentací na interaktivní tabuli žáci sedmé třídy, tématem bylo protiprávní jednání a protidrogová prevence. Žáci se například dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, také se seznámili s nebezpečím užívání návykových látek (drogy, alkohol, nikotin...). Byli rovněž poučeni o trestně právní odpovědnosti mladistvých.

Pro žáky 1., 2. a 3. třídy byla ve dnech 10. a 11. ledna přichystána beseda o bezpečném chování doma, při cestě do školy a ve styku s neznámými lidmi. Děti si osvěžily zásady bezpečnosti dopravního provozu (přecházení vozovky, jízda na kole, dopravní značky), také si připomněly základy osobního bezpečí  doma (opatrnost v blízkosti elektrických spotřebičů, chemických látek a ostrých předmětů) i v komunikaci s cizími lidmi (opatrnost, nesdělovat osobní údaje ani na internetu, nikam nechodit s cizím člověkem). Děti se velmi živě zapojovaly do diskuse a spoustu věcí již znaly, proto za odměnu každý dostal rozvrh hodin s obrázky a číslem Policie ČR.

Mgr. A. Kapolková, Mgr. M. Paulová