Peer program v šesté třídě

Ve dnech 10. a 18. února se žáci šesté třídy zúčastnili “Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů.

 

     Slovo “peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je “vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy starší žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům. Letošní šesťáky vzdělávali dobrovolníci z 9. a 7. třídy v tomto složení: Tereza Dezortová, Adéla Nováková, Michaela Peterková, Marie Jágrová, Tereza Sklenářová, Jan Peterek, Zuzana Lexová a Adriana Belušková. Tito žáci prošli školením v Pedagogicko - psychologické poradně v Rokycanech s cílem aktivně působit v oblasti primární prevence (vytváření a realizace preventivních programů pro třídní kolektivy).

     První část programu ve středu dne 10. února probíhala tak, že peeři dohlíželi na žáky šesté třídy rozdělené do šesti skupinek, které se měly vypořádat s tématem “Zdravý životní styl.” Vše usměrňovala pracovnice Pedagogicko - psychologické poradny v Rokycanech paní Bc. Petra Veselá. Skupiny se jmenovaly: “Smíšci, Plavci, Zemáci, Příroďáci, Sněhuláci a Baskeťáci.“ Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Výsledky své práce všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy. Každá skupina získala bodové hodnocení a od peerů rovněž rozbor kladů a záporů své práce.

     Druhou část programu, která proběhla ve čtvrtek dne 18. února, řídil výchovný poradce a školní metodik prevence pan Ing. Vladimír Pospíšil. Ten si pro žáky připravil zajímavé téma – šikana. Jednotlivé skupiny si připomněly znaky, podoby, příčiny, důsledky a řešení šikany a dověděly se mnoho užitečných informací o tom, jak při setkání s tímto nebezpečným jednáním postupovat.

    V závěru Peer programu proběhlo vyhodnocení práce jednotlivých skupin, žáci obdrželi diplomy a drobné ceny. Pořadí skupin bylo následující:

1.      Sněhuláci

2.      Smíšci

3.      Plavci

4.      Zemáci

5.      Baskeťáci

6.      Příroďáci

     Tento způsob výuky posílil v dětech pocit sounáležitosti se skupinou a odpovědnost za její fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení. Posílení přátelských vztahů ve třídě a sdílení společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem.      

 

Ing. Vladimír Pospíšil