logo EU a MŠMT

     Ve dnech 25. a 26. února probíhaly na obou stupních naší školy v rámci projektu “Prevence kriminality dětí a mládeže” besedy s příslušníky MP Plzeň. Skupinu lektorů  vedla metodička prevence kriminality paní Mgr. Dana Krausová. Pro žáky druhého stupně byla připravena témata “Drogy, šikana a kyberšikana, protiprávní chování a vandalismus”, žáci prvního stupně se seznámili s tématikou “Osobní bezpečí a styk s cizími lidmi, pyrotechnika, činnost městské policie.” 

     Lektoři své zážitky z policejní praxe prokládali fotografiemi z různých akcí a zásahů a přehlednými prezentacemi probíraných témat. Důraz byl kladen především na prevenci sociálně patologického chování. Dětem byla na konkrétních případech přiblížena psychologie agresora i oběti, aby se mohly do případů lépe vcítit a uměly tak snadněji rozeznat zárodky šikany nebo týrání. Děti dostaly i základní poučení o tom, kam se obrátit a jak se zachovat, pokud by byly svědky nebo oběťmi nějaké formy násilného chování. Dostalo se jim také cenných rad, jak se chovat při styku s cizími lidmi a jak chránit své bezpečí. Při setkání s neznámými lidmi platí hlavní zásada s nikým cizím nikam nechodit, i kdyby působil přátelsky a přesvědčivě. Dále byly děti z prvního stupně poučeny, že mimo domov je bezpečné chodit s partou kamarádů nebo pod dohledem starší osoby. Rodiče vždy musejí vědět, kam dítě jde, s kým tam bude a kdy se vrátí. Žáci si v názorných scénkách vyzkoušeli různé situace, kdy se je cizí člověk snažil někam vylákat, a měli zahrát, jak se správně v těchto případech zachovat. Všichni si dobře poradili a scénky pak s policisty rozebírali. Menší děti byly také poučeny o zákazu manipulace s pyrotechnikou a varovány před možnými úrazy.

     Starší děti si zopakovaly rozdíly v práci obecní/městské a státní policie a na příkladech přestupků a trestných činů si připomněly různé formy protiprávního chování. 

Důrazně byly varovány před užíváním drog a jejich škodlivými účinky, rovněž před různými formami šikany a společensky patologického chování v kolektivu vrstevníků. Poučeny byly rovněž o trestně právní odpovědnosti. Na konci hodiny zbyl čas na diskusi a zvídavé dětské otázky. Besedy byly pro žáky velmi obohacující a hodnotili je velmi kladně.      

     Mgr. Marcela Paulová