Projekt ESF  “Stávám se čtenářem” a čtenářské dílny

Také v letošním školním roce pokračují v jednotlivých vyučovacích předmětech projekty Evropského sociálního fondu EU (ESF).

V hodinách čtení a literatury probíhal na obou stupních projekt “Stávám se čtenářem”, jehož smyslem je zvýšení zájmu žáků o četbu a zlepšení jejich čtenářské gramotnosti.

       K tomuto  účelu již několik let slouží moderně zařízená  a vybavená školní čítárna, do které na podzim přibyly nové tituly - pohádky, pověsti, bajky, mýty a báje. Nové knihy byly zakoupeny z prostředků fondu ESF poté, co se škola zapojila do nového projektu čtenářských dílen. Kromě tištěných knih jsou dětem k dispozici rovněž jejich filmová zpracování a audioknihy.

     A tak se například v prvním pololetí školního roku malé děti věnovaly pohádkám a povídkám, šesťáci pročítali české pověsti a staré řecké báje, sedmáci se seznámili s díly Boženy Němcové a Jana Nerudy. Osmáci zhlédli filmovou podobu Drdovy povídky „Vyšší princip“ a při čtenářských dílnách se zabývali četbou a rozbory klasických i moderních bajek, pro deváťáky byla připravena tvorba Jaroslava Haška a Karla Čapka. Žáci páté třídy se věnovali Kytici od K. J. Erbena, kromě recitace balad a filmové podoby tohoto slavného díla si baladu Polednice zahráli formou divadla.

     Projekty zpestřují žákům probírané učivo a snaží se je vést k radosti z četby a umění vůbec.                        Mgr. Marcela Paulová