Projekt: CESTY K INKLUZI!

Naše škola je přímým aktérem budování Strategie vzdělávání na území SO OR Rokycany. Škola má snahu se aktivně podílet na podpoře rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka.

 

Hlavní důraz klademe mimo jiné na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem v souladu s potřebami daného regionu a v souladu s prioritami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s národními strategiemi.

 

Snažíme se tedy aktivně podílet na realizaci projektů, které nám pomáhají rozšířit nabídku aktivit školního, mimoškolního a neformálního vzdělávání pro rozvoj osobnosti, kompetencí, zájmu a nadání každého dítěte a žáka „zažít úspěch“.

 

Škola se stala partnerem projektu: CESTY k INKLUZI, jehož hlavním realizátorem je Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

DETAILY PROJEKTU

Plný název projektu:
CESTY K INKLUZI!

Registrační číslo:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

Doba realizace: od 1.9.2016 do 31.8.2019

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.